Πως Λειτουργεί;

Το PrIMe βασίζεται στο Oncomine Comprehensive Assay Plus, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση 500+ γονιδίων που σχετίζονται με στοχευμένες και ανοσο-ογκολογικές θεραπείες. Το τεστ αυτό ανιχνεύει όλες τις πιθανές βλάβες των γονιδίων (SNV, προσθήκες/ελλείψεις, CNV, συντήξεις γονιδίων, παραλλαγές ματίσματος μαζί με TMB και MSI) ταυτόχρονα. Αυτή η εξέταση είναι η νέα εξελιγμένη έκδοση της εξέτασης που πιστοποιήθηκε για την αποτελεσματικότητα της σε μεγάλες κλινικές μελέτες όπως τη μελέτη NCI MATCH.

Η ανάλυση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την Next Generation Platform “Ion GeneStudio ™ S5 PrIME System” (Thermo Fisher Scientific). Για λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση της ανάλυσης SNV, Indel και CNV, ανατρέξτε στον πίνακα Ι.

Η πιστοποίηση της ανάλυσης TMB έγινε σε δύο φάσεις:

  1. Συγκρίθηκε in silico η εξέταση ΤΜΒ του PrIMe με WES (Whole Exome Sequencing). Η σύγκριση αυτή έδειξε υψηλή συσχέτιση μεταξύ του WES και του PrIMe.
  2. Συγκρίθηκε η εξέταση ΤΜΒ του PrIMe έναντι μιας άλλης εμπορικά διαθέσιμης εξέτασης σε δείγματα ασθενών, η οποία επίσης έδειξε υψηλή συσχέτιση στον προσδιορισμό του ΤΜΒ.

Πίνακας I. Απόδοση ανάλυσης

Απόδοση ανάλυσης on reference control

Variant TypeSensitivityPPV
SNV98.51%99.82%
Indel98.41%96.88%

Assay performance on CNV

Variant TypeSensitivityPPV
CNV gain97.1%100%
CNV loss89.4%100%

2020 Genekor Medical S.A.. All Rights Reserved.

Web Design